Végkielégítés közalkalmazott esetében

Végkielégítés illeti meg a közalkalmazottat, ha közalkalmazotti jogviszonya
- felmentés,
- rendkívüli lemondás,
- a munkáltató jogutód nélküli megszűnése következtében vagy
- egyes további feltételek teljesülése esetén ugyanazon munkáltató legalább két alkalommal határozott időre szóló
közalkalmazotti jogviszonyt létesít, és a korábbi közalkalmazotti jogviszony megszűnése, valamint az újabb közalkalmazotti jogviszony létesítésének időpontja között hat hónapnál hosszabb idő nem telt el.

MIKOR NEM JÁR VÉGKIELÉGÍTÉS A KÖZALKALMAZOTTNAK?

Nem jogosult végkielégítésre az a közalkalmazott, akinek felmentésére - az egészségügyi okot kivéve - tartós alkalmatlansága vagy nem megfelelő munkavégzése miatt került sor, vagy a közalkalmazottnak, ha legkésőbb a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül.

A végkielégítésre való jogosultság megállapításánál figyelembe kell venni jogutódlás esetén a jogelődnélsés a munkáltató egészének vagy egy részének átadása esetén az átadó munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt is.

KÖZALKALMAZOTTI VÉGKIELÉGÍTÉS MÉRTÉKE

A közalkalmazotti végkielégítés mértéke, ha a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő legalább
- három év: egy havi,
- öt év: két havi,
- nyolc év: három havi,
- tíz év: négy havi,
- tizenhárom év: öt havi,
- tizenhat év: hat havi,
- húsz év: nyolc havi
átlagkeresetének megfelelő összeg.

A közalkalmazott végkielégítésre való jogosultságának megállapításánál - az áthelyezést kivéve - nem lehet beszámítani a korábbi közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt.

NÖVELT MÉRTÉKŰ VÉGKIELÉGÍTÉS

A végkielégítés összege négyhavi átlagkereset összegével emelkedik, ha a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya az öregségi vagy korkedvezményes öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelőző öt éven belül szűnik meg. Nem illeti meg az emelt összegű végkielégítés a közalkalmazottat, ha valamelyik jogcímen már emelt összegű végkielégítésben részesült korábban.

A végkielégítés mértéke a fentiek kétszerese, amennyiben a közalkalmazotti jogviszony rendkívüli lemondás folytán szűnt meg.

A végkielégítés összegének a felére jogosult a közalkalmazott, ha felmentésére vagy közalkalmazotti jogviszonyának egyesmegszánési eseteiben, ha a munkáltató által felajánlott, a 30/A. § szerinti munkakörbe helyezéséhez szükséges kinevezés módosításához, illetőleg áthelyezéséhez nem járult hozzá, kivéve, ha a hozzájárulását alapos indokkal tagadta meg, így különösen, ha a felajánlott illetmény összege kevesebb a korábbi illetménye 80%-ánál, teljes munkaidőre szóló kinevezés esetén hat óránál rövidebb részmunkaidőben történő foglalkoztatást, illetve hat óránál rövidebb részmunkaidő esetén teljes munkaidőben történő foglalkoztatást ajánlanak fel, és utóbbi esetben a munkaidő mértékének növekedése a közalkalmazott személyes, illetve családi körülményeire figyelemmel aránytalan sérelemmel járna.

VÉGKIELÉGÍTÉS KIFIZETÉSE

Ha a közalkalmazott jogviszonya felmentés következtében szűnik meg, a végkielégítést a munkáltató a felmentési idő utolsó napján köteles a közalkalmazott részére kifizetni.

A végkielégítés összegét a munkáltató költségére a közalkalmazott tartózkodási helyére kell megküldeni. Ha a közalkalmazott a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt bármely költségvetési szervvel vagy költségvetési szerv legalább többségi befolyása alatt álló bármely gazdálkodó szervezettel teljes vagy részmunkaidős jogviszonyt létesít, úgy végkielégítésre nem jogosult, azonban új jogviszonyában a végkielégítés alapjául szolgáló időszak számítása során a felmentéssel megszüntetett jogviszony alapján végkielégítésre jogosító idejét is számításba kell venni.